شب ادراری 

شب ادراری، اختلالی است که بعد از 5 سالگی تشخیص داده می شود.

به این معنی که اگر سن کودک 5 سال تمام باشد و هفته ی حداقل 2 بار در هنگام خواب ادرارش را تخلیه کند اختلال شناخته می شود.

پس اگر سن کودک کمتر از 5 سال تمام باشد اختلال حساب نشده و نرمال می باشد.

انواع:

نوع اولیه: در صورتی که از اول تولد بوده و هیچوقت قطع نشده باشد.

نوع ثانویه: در صورتی که مقطعی برطرف شده بود و لی برگشته است تشخیص شب ادراری ثانویه داده می شود

علل :

ژنتیک: در صورتی که به صورت ژنتیکی این مشکل را کودک به ارث برده است به احتمال زیاد دچار شب ادراری خواهد بود.

جسمی: ضعف دیواره مثانه فرد را در نگهداشتن ادرار حتی در طی روز دچار مشکل می کند.

روانی: اضطراب از عوامل اصلی  بروز شب ادراری در کودکان می باشد. کودکانی که تنبیه می شوند یا محیط خانوادگی

پرتنشی دارند بیشتر دچار شب ادراری می گردند.

درمان

دراودرمانی، استفاده از تشک زنگ اخبار در موارد ژنتیکی موثر می باشند.

در صورتی که علت مشکل روانشناختی باشد، مثل اضطراب تعارضات و دعوای والدین یا شرایط زندگی و محیط نامناسب، با

درمان های روانشناختی  و مشاوره اصولی جهت آموزش والدین و کار با کودک و ارایه تمرینات رفتاری مشکل مرتفع می گردد.

بدود دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.