سنجش هوش- شخصیت واستعدادیابی

اهداف کلی تست هوش:

تشخیص نقاط قوت و ضعف فرد
تعیین حدود انتطارات والدین
تعیین رشته تحصیلی و شغلی
تشخیص علل مشکلات یادگیری
جهش تحصیلی برای دانش آموزان باهوش

استعدادیابی:
پروسه ای که در آن توانایی و استعدادهای بالقوه کودک از طریق روش های تخصصی شناسایی می شود و مشخص می شود هوش برتر کودک در کدام بخش ها قرار دارد، در چه مهارت هایی، در چه رشته تحصیلی و در چه مشاغلی به بهترین شکل ممکن عملکرد خواهد داشت و موفق می شود .