آموزش تصویری خیاطیاعضای مرکز - مرکزمشاوره روانشناسی تخصصی مسیرسبز ارومیه - مشاوره کودک و نوجوان و بزرگسال

اعضای مرکز

وهاب محمدپور

موسس و مسئول مرکز - روانشناس بالینی کودک و نوجوان - نوروتراپیست